Poukázka jako cenný papír

Matěj Dobeš

Abstrakt

Nový občanský zákoník vyvolal pochybnosti ohledně právní podstaty poukázky. V některých publikacích již bylo poukázáno na to, že právní úprava poukázky obsažená v ustanovení § 1939 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, by mohla odpovídat definici cenného papíru. Příspěvek reaguje na tyto publikace a klade si za cíl přispět do diskuse na dané téma.

Bibliografická citace

DOBEŠ, Matěj. Poukázka jako cenný papír. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 1, s. 145-150. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6662

Klíčová slova

Poukázka; cenné papíry.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

GRULICH, T. O poukázce. Právní rozhledy, 2011, č. 1.

HENDRYCH, D., FIALA, J. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

KOTÁSEK, J., PIHERA, V., POKORNÁ J., VÍTEK, J. Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

MAREK, R., JEŽEK, V. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník. § 419-564 a související společná a přechodná ustanovení. Velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014.

RANDA, A. O cenných papírech, obzvláště skripturních obligacích. Právník, 1889.

ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I., Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-10