Ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a domu vhodná k technické novele

Lukáš Hadamčík

Abstrakt

Autor se v příspěvku zaměří na ustanovení občanského zákoníku týkající se nájmu bytu, o nichž je přesvědčen, že jsou chybná. Jde např. o § 2202 odst. 1 věta druhá ObčZ, § 2252 ObčZ a § 2281 odst. 1 věta druhá ObčZ. Autor v příspěvku uvede, v čem spatřuje nesprávnost daných ustanovení, přičemž vyloží důvody, které jej k tomuto závěru vedou. Konečně navrhne, jakým způsobem by bylo vhodné vyložené nesprávnosti napravit.

Bibliografická citace

HADAMČÍK, Lukáš. Ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a domu vhodná k technické novele. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 1, s. 135-143. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6661

Klíčová slova

Nájem; nájem bytu; jistota; vyúčtování; novelizace.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.

HADAMČÍK, Lukáš. Některé otázky související s úmrtím společného nájemce bytu. Právní rozhledy. 2015, roč. 23, č. 22, s. 785–789.

HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8.

KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku: komentář: [§ 2201-2357]. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-807-4005-244. S. 228.

PYZIAK-SZAFICKA, Małgorzata a kol. Kodeks cywilny: część ogólna. Varšava: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. ISBN: 9788376018508.

ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné: Díl první obecná část. 5. přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. ISBN 978-80-7357-466-6.

WALKER, David M. Principles of Scottish private law. Book V: Law of property. 4. ed. Oxford: Clarendon Pr, 1989. ISBN 01-987-6217-8.

WOLTER, Alexander a kol. Prawo cywilne: zarys części ogólnej. 2. vyd. Varšava: LexisNexis, 2001. ISBN 978-83-7334-029-9.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-9