Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí

Roman Vicherek

Abstrakt

Ve své článku se hodlám věnovat trestní odpovědnosti úředních osob především se zaměřením na členy zastupitelstev měst a obcí. Podrobně se budu zabývat riziky, která z výkonu této funkce plynou a okolnostem, kdy z obavy těchto osoby z přepínání trestní represe vedou k situaci, kdy se nedaří řadu zastupitelstev především v menších obcích a městech obsadit.

Bibliografická citace

VICHEREK, Roman. Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 1, s. 121-134. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6660

Klíčová slova

Trestní odpovědnost zastupitelů obcí; zneužití pravomoci úřední osoby; porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

FUREK, Adam. Povinnosti členů zastupitelstev podle obecního zřízení. Seminář ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny na téma Trestní odpovědnost zastupitelů a radních [online]. Publikováno 19.5.2014 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http:// www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=99026>.

HROZINKOVÁ, Eva. Zamyšlení nad trestní odpovědností zastupitelů [online]. Publikováno 20.11.2015 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http://www.citime.cz/pravo/1976-zamysleni-nad-trestni-odpovednosti-zastupitelu.htm>.

Nejvyšší státní zastupitelství Analýza k trestní odpovědnosti zastupitelů a radních [online]. Publikováno 24. 9. 2014 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http://www.nsz.cz/index.php/cs/aktuality/930-nejvyi-statni-zastupitelstvi-vydava-analyzu-k-trestni-odpovdnosti-zastupitel-a-radnich>.

RICHTER, Jiří. Hlasování zastupitelstva a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku. [online]. Publikováno 11.2.2015 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http:// http://www.epravo.cz/top/clanky/hlasovani-zastupitelstva-obce-a-trestny-cin-porusovani-povinnosti-pri-sprave-ciziho-majetku-podle-220-trestniho-zakoniku-96994.html >.

RICHTER, Martin. Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Právní rádce, 2013, ročník 21, č. 11, ISSN 1210-4817.

RICHTER, Martin. Trestní odpovědnost zastupitelů za hlasování. SVOČ. Univerzita Karlova. Praha, 2012, [online]. [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http:// http://svoc.prf.cuni.cz/sources/5/9/191.pdf>.

SVÁČEK, Jan. Rozhodování zastupitelů není jen o ceně, ale i o politice a etice [online]. Publikováno 22.7.2014 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2014/07/jan-svacek-rozhodovani-zastupitelu-neni-jen-o-cene-ale-i-o-politice-a-etice/ >.

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník - Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. s.1899-3730 ISBN 978-80-7400-465-0.

TOMAN, Petr. Trestněprávní odpovědnost zastupitelů I., [online]. Publikováno 15.12.2015 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http:// http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-odpovednost-zastupitelu-i >.

TOMAN, Petr. Trestněprávní odpovědnost zastupitelů II., [online]. Publikováno 16.12.2015 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http:// http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-odpovednost-zastupitelu-ii >.

Unie obhájců ČR: Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2015 k trestnímu stíhání zastupitelů měst a obcí [online]. Publikováno 18.3.2015 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http://www.uocr.cz/wp-content/uploads/2015/04/Stanovisko-Unie-obh%C3%A1jc%C5%AF-%C4%8CR-%C4%8D-32015-k-trestn%C3%ADmu- t%C3%ADh%C3%A1n%C3%AD-zastupitel%C5%AF-m%C4%9Bst-a-obc%C3%AD.pdf>.

ZEMAN, Pavel. Zastupitelé a radní netrpí přemírou trestní represe [online]. Publikováno 24. 9. 2014 [citováno 22.2.2016]. Dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2014/09/pavel-zeman-zastupitele-a-radni-netrpi-premirou-trestni-represe/>.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-8