Právní úprava věci hromadné, souboru věcí a dopad jejich právní úpravy do praxe

Roč.25,č.1(2017)

Abstrakt
Příspěvek reaguje na pojem věci hromadné a souboru věcí, vymezení jejich vztahu s ohledem na současné pojetí těchto dvou pojmů a zejména pak na jejich praktické dopady ve světle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem příspěvku není podat jednoznačnou a vyčerpávající odpověď na sporné otázky s těmito pojmy související, ale zhodnotit právní úpravu de lege lata, její dopad do právní praxe a případně vyvolat možné úvahy de lege ferenda.

Klíčová slova:
Hromadná věc; soubor věcí; občanský zákoník.

Stránky:
107–120
Biografie autora

Pavel Vážan

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Reference

BAREŠOVÁ, Eva, BLÁHOVÁ, Iveta, DOUBEK, Pavel a kol. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s.114–115. ISBN 978-80-7478-703-4.

ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy, 4/2007, s. 119.

KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část. Díl druhý: Věcná práva. 4. aktualizované a doplněné vyd. Praha: ASPI, a. s., 2005. ISBN 80-7357-127-7.

MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III., § 419–654. Praha:
Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1.

SEDLÁČEK, Jaromír, ROUČEK, František. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§ 285 až 530). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935. Reprint původního vydání
CODEX Bohemia, s. r. o., 1998, 970 s. ISBN 80-85963-64-7.

SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2380. ISBN 978-80-7400-529-9.

ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-370-8.

VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde Praha, a. s., 2014, s. 185–188. ISBN 978-80-7201-950-2.

Metriky

0


945

Views

1087

PDF views