Nepominutelný dědic a jeho právo na povinný díl

Roč.25,č.1(2017)

Abstrakt
Nepominutelný dědic je klasickým pojmem soukromého práva, a jak je ze samotného pojmenování patrné, jde o osobu, která nemá být při dědění opomenuta. Na tohoto nepominutelného dědice by měl zůstavitel v případě pořízení pro případ smrti pamatovat a zanechat mu alespoň jeho zákonem stanovený povinný díl. Současná úprava výši povinného dílu oproti předchozí úpravě razantně zkrátila, a to až na takřka zanedbatelnou hodnotu, přičemž v rámci rekodifikační komise bylo diskutováno i o úplném zrušení tohoto institutu. V odborných i profesních kruzích se v souvislosti s tímto otevřely diskuze, zda je úprava povinného dílu ještě zapotřebí. Následující text, který je věnován historickému vývoji tohoto institutu, současné úpravě v občanském zákoníku, a také ústavněprávním aspektům tohoto institutu, by měl přinést další náhled do uvedené diskuze.

Klíčová slova:
Dědické právo; nepominutelný dědic; právo na povinný díl.

Stránky:
63–72
Biografie autora

Iveta Talandová

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci

asistentka soudce Okresního soudu v Olomouci
Reference

BEDNÁŘ, Václav. Dědické právo v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 2012, roč. 21, č. 5.

BEDNÁŘ, Václav. Nepominutelný dědic. In: HAVEL, Bohumil, PIHERA, Vlastimil. Soukromé právo
na cestě. Eseje a jiné testy k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.

DADUOVÁ, Martina, HORÁK, Ondřej. Nové dědické právo a meziválečná rekodifikace. Ad Notam, 2016, č. 1.

ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012.

HOLUB, Robert. Komentář k občanskému zákoníku – právo dědické. Praha: Orbis, 1957.

HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11.

KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

PLANK, Karol. Dědičské právo. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1954.

RONOVSKÁ, Kateřina, DOBROVOLNÁ, E. Nové rakouské dědické právo – rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin advokacie, 2014, č. 4.

ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl III (§ 531 – 858). Praha: V. Linhart, 1935–1937.

SVOBODA, Emil. Dědické právo. Praha: Československý kompas, 1946.

SVOBODA, Emil (ed.). Dědické právo: návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. 2. vyd. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1924.

TILSCH, Emanuel. Rakouské právo dědické. Praha: Všehrd, 1904.

Metriky

0

0


2356

Views

1033

PDF views