Právo sell-out z pohledu teorie a praxe

Roč.25,č.1(2017)

Abstrakt
Právo odkupu (sell-out) patří k důležitým, byť v praxi ne příliš často využívaným, nástrojům ochrany menšinových akcionářů. Právní úprava sell-out tuto skutečnost odráží pouze částečně, kdy právo sell-out výslovně zakotvuje prostřednictvím generální klauzule, což lze vnímat jako jev pozitivní, nicméně dílčí pravidla realizace práva odkupu plně nereflektují specifickou povahu zkoumaného institutu. Cílem tohoto příspěvku není pouze vytknout největší nedostatky právní úpravy sell-out, ale rovněž nastínit v úvahu přicházející varianty řešení, zahrnující mimo jiné i možnost aplikace funkčně srovnatelného práva na odkup.

Klíčová slova:
Sell-out, squeeze-out, právo exitu, ochrana menšinových akcionářů.

Stránky:
41–62
Biografie autora

Michala Špačková

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Reference

BĚLOHLÁVEK, Alexander, J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.

BURKART, Mike, PANUNZI, Fausto. Mandatory Bids, Squeeze-out, Sell-out and the Dynamics of the Tender Offer Process. ECGI - Law Working Paper [online]. 2003, No. 10.

DAVIES, Paul. L. The Notion of Equality in European Take-over Regulation. Working Paper Series, 2002.

FERON, Benoît, DE LEENER, Marie-Laure. Belgium. In: CALKOEN, Willem, J. L. et al. Securities World: Jurisdictional Comparisons, European Lawyer reference. 3. rd., London: Sweet & Maxwell, 2011.
ISBN 978-1-908239-01-3.

GOERGEN, Marc, MARTYNOVA, Marina, RENEBOOG, Luc. Corporate Convergence: Evidence from Takeover Regulation Reforms in Europe. ECGI - Law Working Paper, 2005.

HAVEL, Bohumil, PIHERA, Vlastimil. Zákon o nabídkách převzetí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-051-5.

LASÁK, Jan, POKORNÁ, Jarmila, ČÁP, Zdeněk, DOLEŽIL, Tomáš a kol. Zákon o obchodních
korporacích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-537-5.

O‘NEAL, Hodge, F. Arrangements Which Protect Minority Shareholders Against „Squeeze-
-Outs“. Minnesota Law Review, 1961, Vol. 45.

ŠPAČKOVÁ, Michala. Smluvní možnosti limitace práva squeeze-out. Obchodněprávní
revue, 2017, č. 1.

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-480-3.

VAN DER ELST, Christoph, VAN DEN STEEN, Lientje. Balancing the Interests of Minority and Majority
Shareholders: A comparative Analysis of Squeeze-out and Sell-out Rights. European Company and Financial Law Review [online]. 2009, s. 5 [cit. 11. 11. 2016]. https://doi.org/10.1515/ECFR.2009.391
APA formát: https://doi.org/10.1515/ECFR.2009.391

VAN DER ELST, Christoph, VAN DEN STEEN, Lientje. Opportunities in the M & A aftermarket: squeezing out and selling out. Universiteit Gent Financial Law Institute Working Paper [online]. 2006, No. 12.

VENTORUZZO, Marco. Freeze-Outs: Transcontinental Analysis and Reform Proposals. Virginia Journal of International Law, 2010, Vol. 50, No. 4.

WINTER, Jaap et al. Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids [online]. Brusel: Evropská komise, 2002.

ZIMA, Petr. Freeze-out. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 20.

Metriky

0

0


2040

Views

2261

PDF views