Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie

David Sehnálek

Abstrakt

Svoboda pohybu zboží a postupující harmonizace vnitrostátního hmotného práva právem Evropské unie usnadňuje přeshraniční transakce. Rozvoji obchodu dále napomáhá elektronizace služeb a intenzivnější využívání internetu. Problémy, které v minulosti bylo možno řešit takřka výlučně nebo alespoň většinově na národní úrovni, nyní získávají mezinárodní charakter. Mnohdy to bude důsledek záměrného jednání podnikatele, vyloučena ale není ani nechtěná aktivace zahraničního práva či sudiště. V tuzemské odborné literatuře není věnována dostatečná pozornost mezinárodněprávním aspektům nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Právě na ně je proto tento článek zaměřen. S ohledem na zřetelný vliv práva Evropské unie, které národní kolizní a procesní normy nahradilo vlastní unifikovanou unijní úpravou, je zkoumána unijní regulace této problematiky, a to ve světle judikatury Soudního dvora EU. Cílem je identifikovat rizika spojená s úpravou proti nekalosoutěžnímu jednání s přeshraničním dopadem a vymezit pravidla pro určení rozhodného práva a místa sudiště.

Bibliografická citace

SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 1, s. 23-40. [cit. 2019-08-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6654

Klíčová slova

Nekalá soutěž; nekalé obchodní praktiky; mezinárodní právo soukromé; rozhodné právo; sudiště.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DYER, A. Unfair Competition in Private International Law. Recueil des Cours de l‘Académie de droit international de La Haye. 1988, vol. 211.

HRNČIŘÍKOVÁ, M., RYŠAVÝ, L. Mezinárodní právo soukromé. Procesní otázky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 250 s.

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. opravené a doplněné vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 464 s.

KUIPERS, J. Joined Cases C-509/09 & 161/10, eDate Advertising v. X and Olivier Martinez and Robert Martinez v. MGN Limited, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2011. Common Market Law Review, 2012, Issue 3.

KYSELOVSKÁ, T., ROZEHNALOVÁ, N. a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 514 s.

ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, 441 s.

ROZEHNALOVÁ, N., TÝČ, V. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 401 s.

ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 448 s.

SYMEONIDES, S. Rome II and Tort Conflicts: Missed Opportunity. American Journal of Comparative Law, 2008, Issue 1.

WILMAN, F.G. The end of the absence? The growing body of EU legislation on private enforcement and the main remedies it provides for Common Market Law Review. 2016, Issue 4

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-2