„Zahozené ústavy“ a jejich záhadní autoři

Roč.25,č.1(2017)

Abstrakt
Jako východisko článek shrnuje dosavadní informace o ústavních návrzích, resp. o konceptech budoucího ústavního uspořádání českých zemí a Slovenska, vzniklých v roce 1917. Návrhy se zrodily v českém prostředí a rozváděly zásady státoprávního prohlášení z 30. května 1917. Vycházely tedy z předpokladu, že habsburská monarchie bude v reorganizované podobě zachována a že se v rámci ní vytvoří dílčí útvar spojující české země a Slovensko. Anonymně je vypracovali členové skupiny expertů, vzniklé zřejmě z iniciativy Antonína Švehly. Jednotlivé návrhy byly po vzniku republiky publikovány, avšak jejich autoři, s výjimkou Františka Weyra, zůstali neznámi. Autor článku na základě archívních materiálů přináší některé nové poznatky do záhady kolem jejich autorství. Ty doplňuji, potvrzují, ale i zpochybňují dílčí závěry, učiněné zejména Martinem Kučerou, který se těmito návrhy důkladně zabýval naposled.

Klíčová slova:
Dějiny, státoprávní prohlášení 1917, vznik Československa, ústava, F. Weyr, J. Pekař, K. Kadlec, A. Švehla.
Reference

GALANDAUER, Jan. Vznik Československé republiky 1918. (Programy, projekty, předpoklady). Praha: Svoboda, 1988.

KUČERA, Martin. Přehled manifestů české tvůrčí inteligence z jara 1917. In: Sborník k dějinám 19. a 20. století. Sv. 11, Praha, 1989.

TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. IV. /1914-1918/. Praha, 1937, s. 260.

OPOČENSKÝ, Jan. Tisza a státoprávní prohlášení českých poslanců z 30. května 1917. Naše
revoluce, roč. III. (1925-1926).

TOBOLKA, Zdeněk. Státoprávní prohlášení z 30. května r. 1917. Naše revoluce, roč. II. (1924).

WEYR, František. Paměti. I. Za Rakouska, 1879-1918. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-193-0.

PEKAŘ, Josef. K českému boji státoprávnímu za války. Český časopis historický, 1930, roč. 36.

SCHELLE, Karel. Vznik Československé republiky 1918. Ostrava: Key Publishing, 2008. ISBN 978-80-7418-000-2.

VYKOUPIL, Libor. František Weyr, Josef Pekař a návrhy československé ústavy z roku 1917. In: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, C 41, 1994.

TOBOLKA, Zdeněk. Česká politika za světové války. In: Politika, I., Praha: Čsl. Kompas, 1923.

Metriky

0

0