Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu

Eva Večerková

Abstrakt

Cílem příspěvku je poskytnout přehled o stavu harmonizace úpravy nekalé soutěže s komunitární úpravou, a to v období po přijetí tzv. harmonizační novely obchodního zákoníku1 a následně také po přijetí dalších novel obchodního zákoníku (zákonem č. 88/2003 Sb. a zákonem č. 36/2008 Sb.). Příspěvek se věnuje zejména klamavé reklamě (§ 45) a srovnávací reklamě (§ 50a), k nimž byla přijata na evropské úrovni směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, jež byla několikrát novelizována. Dále je v příspěvku poukázáno na změny v právní úpravě prostředků ochrany proti nekalé soutěži po r. 2000, k nimž došlo v návaznosti na příslušnou evropskou směrnicí. V závěru je zmíněna také další právní úprava související s uvedenou zkoumanou oblastí, zejména veřejnoprávní (zákon o ochraně spotřebitele), jíž došlo k harmonizaci nekalosoutěžní problematiky s evropskou úpravou.

Bibliografická citace

VEČERKOVÁ, Eva. Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 4, s. 324-332. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6639

Plný Text: