Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond

Pavel Molek

Abstrakt

Ve dnech 20. - 21. 3. 2009 se na University of Oxford (Institute of European and Comparative Law) konala konference Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond (Ústavní pluralismus v EU a za jejími hranicemi). Jejím smyslem bylo umožnit debatu mezi akademiky i praktiky zabývajícími se novým (v jistém smyslu slova "módním") směrem ústavního a evropského práva, a to ústavním pluralismem. Ten přináší paradigmatický posun v chápání střetu komunitárního práva a vnitrostátních ústavních předpisů od původně předpokládaného vývoje k nárůstu hierarchické povahy vztahu komunitárního a vnitrostátního práva, jak byl zahájen už legendárními rozsudky Evropského soudního dvora ze šedesátých let (Costa v. ENEL, Simmenthal), které zavedly primát komunitárního práva nad vnitrostátními právními řády.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel. Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 77-79. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6634

Plný Text: