Jörgensenovo dilema, rozlišování mezi dobrem a zlem aneb hledání obsahu deonticky ideálního světa

Pavel Holländer

Abstrakt

Životním tématem Oty Weinbergera, tématem, s nímž vstupuje do evropského filosoficko-právního diskurzu, tématem, jež je přítomno i v jeho pozdních pracích, je Jörgensenovo dilema, aneb otázka logické analýzy norem. Sám přitom popisuje původ této inspirace i její směřování: „Můj učitel, známý filozof práva, profesor František Weyr, blízký přítel Hanse Kelsena a jeho český stoupenec, mne jednou poznámkou v přednášce z filozofie práva upozornil na problematiku logiky norem. Poukázal na to, že otázka, zda norma je soud (výrok ve smyslu logiky), je nevyjasněná a zůstává otevřená. Pojednal o tomto problému tak, že se později stal předmětem zkoumání jeho přítele, českého ekonoma a logika Karla Engliše, pod jehož vlivem přivedl Hanse Kelsena v jeho pozdním období ke skepticismu vůči logice norem. Bylo mi hned jasné, že zde nejde jen o otázku, zda lze normativní věty považovat za druh výroků, nýbrž že zde jde o stěžejní problém: zda může existovat logika norem. Po léta jsem o tomto problému z nejrůznějších stran přemýšlel, takřka nezatížen tradicí logiky, veden však přesvědčením, že logická analýza norem a teorie normativně logické dedukce jsou nepostradatelnými předpoklady teorie struktury a dynamiky práva.“

Bibliografická citace

HOLLÄNDER, Pavel. Jörgensenovo dilema, rozlišování mezi dobrem a zlem aneb hledání obsahu deonticky ideálního světa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 19-24. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6623

Plný Text: