Diferenciačné kritériá dispozitívnosti v českom civilistickom prostredí – časť I.

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Za súčasného legislatívneho stavu civilistických odvetví nie je dostatočne určiteľná povaha jednotlivých právnych noriem, čo je dané mlhavosťou zákonného kritéria (in concreto ,,povaha věci”), a to ani z hľadiska právnej teórie, ani z hľadiska právnej praxe. Nakoľko sa jedná o dôležitú a aktuálnu tému, bude vhodné, pokiaľ sa pokúsime načrtnúť základné faktory determinujúce triedenie noriem na normy, od ktorých je možné sa dohodou účastníkov právneho vzťahu odchýliť, alebo od ktorých toto možné nie je.
Práca je rozdelená do trojdielneho seriálu. V rámci tunajšej prvej časti nemám v úmysli rozoberať samotný pojem dispozitívnosti, ale skorej uskutočniť pokus o teoretické zhrnutie a klasifikáciu diferenciačných kritérií ius cogens dovodzovaných českou civilistickou judikaturou a relevantnou odbornou literatúrou. Východiskom práce je teda súbor rozhodnutí českých súdov v oblasti civilistiky, najmä občianskeho práva hmotného, ktorý je integrálnou časťou civilistiky, a teda bude možné jeho uchopenie použiť mutatis mutandis i pre iné civilistické odvetvia.

Stránky:
116–124
Biografie autora

Marián Rozbora

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

435

Views

327

PDF views