Účel nadace a možnost jeho změny

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Nadaci je možno definovat jako právnickou osobu, u níž právní subjektivita spočívá na projevem vůle zřizovatele vymezeném souboru majetku, který směřuje k určenému účelu.
Určení účelu nadace představuje jeden ze základních projevů tzv. nadační svobody, kterou je každý zřizovatel nadace nadán. Jedná se o nejdůležitější a zároveň nejobtížněji definovatelnou obligatorní obsahovou náležitost, jež je nutno zakotvit v nadační listině.
Evropské právní úpravy stanovují pro vymezení účelu nadace zřizovatelům různou míru volnosti. Odlišnosti právních úprav jsou dány řadou faktorů; plynou především z aktuálního stavu společnosti daného státu a úrovně jeho legislativy. Dále třeba vždy brát v úvahu historické a geografické aspekty, různost právních systémů a v neposlední řadě rozdílnosti ve vztahu stát - společnost a celkovou ekonomickou úroveň.
Toto pojednání je zamyšlením nad určováním účelu nadace a možností jeho změny v širších „evropských“ souvislostech.

Stránky:
80–85
Biografie autora

Kateřina Ronovská

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborná asistentka
Metriky

374

Views

166

PDF views