Diferenciačné kritériá dispozitívnosti v českom civilistickom prostredí – časť II.

Marián Rozbora

Abstrakt

Príspevok predstavuje naväzujúcu časť na rovnomenný článok publikovaný v jednom z predchádzajúcich čísiel tohto časopisu. Naznačuje úvahy a postup pri posudzovaní konkrétnych inštitútov občianskeho práva. Jedná sa však len o náčrt analýzy, bez akejkoľvek ambície na úplnosť a detailnosť. Myšlienky tu uvedené sú skôr teoretické východiská pre možné myšlienkové postupy a diskusie na predmetnú tému. Východiskom práce je súbor rozhodnutí českých súdov v oblasti civilistiky a relevantná odborná literatúra. Z dôvodu praktickej využiteľnosti článku sa nesnažím nadbytočne polemizovať nad závermi súdov. Systematizácia článku vychádza z potrieb všednej praxe, a teda korešponduje s paragrafovým znením občianskeho zákoníku.

Bibliografická citace

ROZBORA, Marián. Diferenciačné kritériá dispozitívnosti v českom civilistickom prostredí – časť II. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 314-323. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6564

Plný Text: