Exemplární náhrada škody – výzva pro české právo?

Martin Hapla

Abstrakt

Autor se v příspěvku věnuje exemplární náhradě škody, institutu známému především z právních řádů ovlivněných angloamerickou právní kulturou. Jeho cílem je představit jej naší právnické veřejnosti, pro jejíž podstatnou část zůstává stále poněkud neznámý. Autor nejprve vymezuje pojem exemplární náhrady škody a objasňuje její vztah k ostatním druhům náhrad. Dále se zabývá historickým pozadím jejího vzniku, zvláštní pozornost přitom věnuje jejímu vývoji v USA a judikatuře tamního Nejvyššího soudu. Autor se také detailně zabývá zápory a klady, které jsou tomuto institutu přisuzovány – především problematice spojené s možným prolomením principů „ne bis in idem“ a „res iudicata“. Zkoumá též otázku, jaké subjekty by měly být jeho prostřednictvím postihovány a zda by se tak mělo dít i v případě porušení smluvního závazku. Na závěr popisuje aktuální trendy ve vývoji exemplární náhrady škody a snaží se formulovat obecné podmínky, za kterých by mohla nalézt své uplatnění i v českém právu.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Exemplární náhrada škody – výzva pro české právo? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 307-314. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6563

Plný Text: