Princip subsidiarity v Listině základních práv Evropské unie

Jan Jirásek

Abstrakt

Článek se zabývá možnými výklady principu subsidiarity, jenž byl začleněn do Listiny základních práv a svobod. Nejprve charakterizuje tento princip obecně a v rámci práva Evropské unie. Rozlišuje přitom vnímání tohoto principu v jeho úzkém a širším smyslu.
Následně se článek zabývá úlohou principu subsidiarity v Listině z hlediska systematického a gramatického. Dospívá k závěru, že význam principu subsidiarity tak, jak je vymezený v zakládacích smlouvách, nelze bez dalšího na Listinu použít. Naopak zřetelně princip subsidiarity vystupuje jako princip interpretační, neboť Listina v některých případech stanoví povinnost přihlížet k vnitrostátním právním předpisům a praxi členských států a rovněž za svůj zdroj označuje ústavní tradice členských států.
Konečně třetí část článku nahlíží na princip subsidiarity v Listině v jeho širším smyslu. Zatímco však procedurální rovina tohoto pojetí (požadavek na vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků) je v případě aplikace Listiny obtížně realizovatelná, hmotněprávní rovina (reprezentovaná mimo jiné doktrínou margin of appreciation) by mohla mít na výklad základních práv v Listině určitý vliv.

Bibliografická citace

JIRÁSEK, Jan. Princip subsidiarity v Listině základních práv Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 276-285. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6559

Plný Text: