Zásady ochrany osobních údajů v právu Evropské unie

Daniel Novák

Abstrakt

Právní zásady se vyznačují jednak vyšší obecností než právní pravidla, jednak určitým stupněm závažnosti. Obecností mohou právní zásady přesahovat specifické oblasti právní regulace a dopadat na právní řád jako celek. Ve středu pozornosti příspěvku však jsou zásady vlastní podstatně úžeji vymezené problematice ochrany osobních údajů. Druhou součástí definice právního principu je poukaz na společenský význam: právní zásada musí vyjadřovat některou z ústředních hodnot právní materie stojící v jejím dosahu.

Praktický význam právního principu je dán též jeho způsobilostí zajistit překlenutí mezer v právních pravidlech, což nabývá zvláštního významu v případě ochrany osobních údajů, kde se vzhledem k proměnlivosti vztahů, které jsou předmětem úpravy, technologickým vývojem často nelze argumentaci právními zásadami vyhnout. V této souvislosti stojí za zaznamenání, že nesprávný výklad by v prostředí Evropské unie, kde ochrana lidských práv spadá mezi obecné zásady jejího práva a čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy přiznává Listině základních práv (včetně čl. 7 a čl. 8) právní sílu zakládacích smluv, mohl nabýt rozměru porušení primárního práva.

Bibliografická citace

NOVÁK, Daniel. Zásady ochrany osobních údajů v právu Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 270-275. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6558

Plný Text: