Vybrané aspekty dozoru nad normotvorbou obcí

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Základním požadavkem kladeným na činnost veřejné správy je kvalitní, pohotové a hospodárné plnění stanovených úkolů. Jedním z prostředků zajištění úspěšného výkonu veřejné správy je dozor nad její činností. Obecně lze za dozor považovat aktivitu, jejíž podstatou je pozorování určité činnosti či stavu, na které navazuje hodnocení, popřípadě též aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností. Dozor nad samosprávou výstižně vymezuje již Slovník veřejného práva československého jako hranici, po kterou samospráva smí býti omezena. Veřejná správa je systémem, který provádí dozor a sama je systémem dozorovaným, resp. kontrolovaným jinými subjekty. Jen skrze dozor a kontrolu lze zaručit, že procesy ve veřejné správě nebudou prováděny nahodile či dokonce s libovůlí, ale naopak budou činěny v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími relevantními právními předpisy.

Stránky:
59–65
Biografie autora

Jana Filipová

Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

267

Views

171

PDF views