Nejnovější judikatura Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Článek pojednává o změnách v judikatuře Ústavního soudu, pokud jde o posuzování obecně závazných vyhlášek obcí. V letech 2008–2009 Ústavní soud přehodnotil dosavadní nazírání na normotvornou pravomoc obcí v oblasti samostatné působnosti, a to v tom směru, že uznal originární povahu této normotvorby jakožto reflexi ústavně zakotveného práva na samosprávu. Autor se zabývá rozborem této nejnovější judikatury a upozorňuje na další problémy a deficity, jež se v nálezech Ústavního soudu přijatých v období let 2008 -2009 objevují.

Stránky:
51–59
Biografie autora

Ivo Pospíšil

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent; vedoucí analytického odboru Ústavního soudu
Metriky

477

Views

102

PDF views