Nejnovější judikatura Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí

Ivo Pospíšil

Abstrakt

Článek pojednává o změnách v judikatuře Ústavního soudu, pokud jde o posuzování obecně závazných vyhlášek obcí. V letech 2008–2009 Ústavní soud přehodnotil dosavadní nazírání na normotvornou pravomoc obcí v oblasti samostatné působnosti, a to v tom směru, že uznal originární povahu této normotvorby jakožto reflexi ústavně zakotveného práva na samosprávu. Autor se zabývá rozborem této nejnovější judikatury a upozorňuje na další problémy a deficity, jež se v nálezech Ústavního soudu přijatých v období let 2008 -2009 objevují.

Bibliografická citace

POSPÍŠIL, Ivo. Nejnovější judikatura Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 1, s. 51-59. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6514

Plný Text: