Role suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako členského státu EU – slepá větev, nebo odrazový můstek?

Miroslav Knob

Abstrakt

Článek navazuje na závěry knihy Pavla Molka Materiální ohnisko Ústavy: Věčný limit evropské integrace? Ve svém základu staví na její analýze materiálního ohniska Ústavy a pojmu suverenity v něm. Článek nejprve analyzuje základní přístupy k pojmu suverenity především ve vztahu k problematice práva Evropské unie a vztahu EU a členských států. Článek dále analyzuje rozhodovací praxi Ústavního soudu v šesti podstatných judikátech, které se dotýkají vztahu Evropské unie a České republiky jako jejího členského státu. Závěrem celého článku je zjištění, že úvahy o suverenitě nejsou ve vztahu k EU relevantní, jelikož suverenita je spíše limitací tohoto procesu, než jeho podstatným prvkem. Pokud se další akademická debata chce zabývat vztahy EU a členských států z pohledu federalizačních teorií, je nutné se zaměřit na problematiku přenosu pravomocí.

Bibliografická citace

KNOB, Miroslav. Role suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako členského státu EU – slepá větev, nebo odrazový můstek? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 325-337. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6497

Klíčová slova

Evropská unie; suverenita; přenos pravomocí; Ústavní soud.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AVBELJ, Matej a Jan KOMÁREK. Constitutional pluralism in the European Union and beyond. Portland: Hart Publishing, 2012. Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law, v. 14. ISBN 978-1-84946-125-2.

BAHÝĽOVÁ, Lenka, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Milan PODHRÁZKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, 1533 s. ISBN 978-807-2018-147.

BAROŠ, J. Cesty k suverenitě lidu: nástin genealogie jednoho konceptu, Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 2013.

BOBEK, Michal, Petr BŘÍZA a Jan KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. V Praze: C. H. Beck, 2011, xxvii, 606 s. Beckova edice právo. ISBN 978-807-4003-776.

BOBEK, Michal. Předběžná otázka v komunitárním právu. Praha: Linde, 2005, xlv, 517 s. ISBN 80-720-1513-3.

BONČKOVÁ, Helena. Recepce primátu práva Evropské unie / Evropského společenství českými vysokými soudy. Brno, 2010. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/170111/pravf_m/. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Filip Křepelka.

FILIP, J., J. SVATOŇ a J. ZIMEK. Základy státovědy. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

FILIP, Jan. Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem. Právní zpravodaj, roč. 2002, č. 11.

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 421 s. ISBN 978-807-3803-667.

HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3. vyd., (Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2. vyd.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-395-7.

JELLINEK, G. Všeobecná státověda. Praha: Jan Leichter, 1906.

KNOB, Miroslav. Další pokračování ságy slovenských důchodů před Ústavním soudem. Soudní rozhledy, roč. 2012, č. 4.

KNOB, Miroslav. Rozpad federace jako specifický prvek práva Evropské unie (slovenské důchodu v judikatuře Ústavního soudu). In: Dny práva 2012 – Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, sv. č. 442. ISBN 978-80-210-6319-8.

KRÁL, Richard. Uznání i rozpaky nad „komunitárním“ nálezem Ústavního soudu ve věci cukerných kvót. Právní rozhledy, roč. 2006, č. 11.

KŘEPELKA, Filip. „Českoslovenští“ důchodci v pasti práva Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 2011, č. 2.

KŘEPELKA, Filip. Imperfect Dismantlement of Czechoslovak Pension System as Impulse for Rebellion against Law of the European Union. European Journal of Social Rights, roč. 2012, č. 4.

KÜHN, Zdeněk a Jan KYSELA. Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém právním řádu?. Právní rozhledy, roč. 2004, č. 1, 23–27.

KÜHN, Zdeněk. Rozšíření Evropské unie a vztah šestadvaceti ústavních systémů. Právník, roč. 2004, č. 8.

KYSELA, Jan a Zdeněk KÜHN. Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR. Právní rozhledy, roč. 2002, č. 7.

KYSELA, Jan a Zdeněk KÜHN. Euronovela Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu č. 403/2002 Sb. Soudní rozhledy, roč. 2002, č. 12.

MALENOVSKÝ, Jiří. 60 let Evropských společenství: od francouzského "supranacionálního" smluvního projektu k jeho německému "podústavnímu" provádění. Právník, roč. 2012, č. 7.

MALENOVSKÝ, Jiří. K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a mezinárodního práva. Právní rozhledy. roč. 2006, č. 21.

MARŠÁLKOVÁ, Zuzana. Jak daleko sahá omezení pravomocí orgánů ČR po vstupu do EU ve světle nálezu Ústavního soudu ve věci cukerných kvót? Právní rozhledy, roč. 2006, č. 15.

MEYER, G. a G. ANSCHÜTZ. Lehrbuch des deutschen Staatsrechts. 8. Aufl., unveränderter Nachdruck der 7. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot. 2005, ISBN 3428120000.

MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 284 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 488. ISBN 978-80-210-7453-4.

MOLEK, Pavel. The Court That Roared: The Czech Constitutional Court Declaring War of Independence against the ECJ. European Law Reporter, roč. 2012, č. 6.

PŘIBÁŇ, Jiří. The semantics of constitutional sovereignty in post-sovereign „new“ Europe: A case study of the Czech Constitutional Court’s jurisprudence. International Journal of Constitutional Law, 2015, vol. 13, no. 1.

ROSENFELD, Michel a András SAJÓ. The Oxford handbook of comparative constitutional law. 1st ed. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2012.

SCHÜTZE, Robert. From dual to cooperative federalism: the changing structure of European law. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009, xxxvi, 391 s. Oxford studies in European law. ISBN 9780199664948.

ZBÍRAL, Robert. Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? Praha: Leges, 2013.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-10