Bezplatná právní pomoc v České republice – současná situace a připravovaná legislativa

Adéla Kudynová

Abstrakt

Ve své praxi poradkyně v občanské poradně, kde je poskytováno poradenství lidem v nepříznivé sociální situaci, se velmi často setkávám s klienty, kteří nemají dostatek finančních prostředků na kvalifikovanou právní pomoc. Na základě rozhovorů s touto skupinou uživatelů služeb občanské poradny lze vysledovat slabá místa současného systému BPP. Řadí se mezi ně nedostatečná informovanost nemajetných o možnostech a postupech získání bezplatné právní pomoci či pomoci za sníženou odměnu. Velká část klientů o systému BPP vůbec neví nebo nezná stanovený postup pro získání právní pomoci, ať se jedná o osvobození od soudních poplatků či získání právního zastoupení. Menší část klientů má také problémy samostatně žádost včetně příloh sestavit. Potencionální adresáti právní pomoci také neumí zhodnotit, zda na BPP mají či nemají nárok, někteří tedy raději svá práva u soudu neuplatní vůbec, jiní zase zatěžují soudy neoprávněnými žádostmi o právní pomoc. Nedostatky současného systému BPP se ukazují i na případech klientů, jejichž problém byl zanedbán kvůli špatné dostupnosti bezplatných právních konzultací a tak musí být v konečné fázi řešen soudně (zejména se jedná o dluhovou problematiku nebo vztahy mezi pronajímateli bytů a nájemci).

Bibliografická citace

KUDYNOVÁ, Adéla. Bezplatná právní pomoc v České republice – současná situace a připravovaná legislativa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 130-135. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6487

Plný Text: