K odpovědnosti za ekologickou újmu ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb.

Lenka Bahýľová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá odpovědností za ekologickou újmu podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, který představuje zásadní obohacení koncepce odpovědnosti za ztráty na životní prostředí v českém právu. Ve světle principů práva životního prostředí (zejména principu odpovědnosti původce, resp. principu „znečišťovatel platí“) je poukázáno na specifika právní úpravy této odpovědnosti a možné výkladové problémy. Po vymezení odpovědnosti za ekologickou újmu v systému tzv. ekologicko- právní odpovědnosti, zejména ve vztahu k odpovědnosti za škody na životním prostředí, je zkoumán charakter odpovědnosti za ekologickou újmu podle nové právní úpravy, jednotlivé předpoklady (důvody) vzniku této odpovědnosti a rovněž možnosti liberace odpovědných subjektů, kterými jsou zejména provozovatelé činností, jež mohou mít na životní prostředí negativní vliv. Příspěvek porovnává uvedené aspekty odpovědnosti za ekologickou újmu s požadavky směrnice 2004/35/ES, z důvodu jejíž transpozice došlo k přijetí uvedeného zákona především. Reflektována je rovněž aktuální judikatura Soudního dvora EU k této problematice.

Bibliografická citace

BAHÝĽOVÁ, Lenka. K odpovědnosti za ekologickou újmu ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 277-282. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6466

Plný Text: