Je zákonodárce vázán materiálními prameny práva? Případ zákonodárné nečinnosti

Jana Kokešová

Abstrakt

Prameny práva v materiálním smyslu jsou veškeré jevy a skutečnosti, které způsobily, že je právo právě takové. Jsou jimi zdroje obsahu práva, tedy například stav společnosti, státu nebo politického režimu; podoba společenských tradic, zvyklostí nebo kultury; stav techniky či ekonomicky atd. Všechny takové jevy a skutečnosti vyskytnuvší se ve společnosti jsou zákonodárci inspirací pro tvorbu zákonných předpisů, popřípadě indikátorem společenských skutečností, které by mohlo být vhodné právně upravit. Lze ale tvrdit, že materiální prameny práva neslouží jen jako pouhá inspirace, nýbrž že jsou pro zákonodárce v určitém smyslu závazné? Prostřednictvím rozboru konkrétního případu prokazuji, že tomu tak alespoň v určitých ohledech skutečně je. Zároveň uvádím, jakými materiálními prameny práva je zákonodárce vázán, jakým způsobem je jimi vázán a jaké následky plynou z jejich nerespektování při zákonodárné činnosti.

Bibliografická citace

KOKEŠOVÁ, Jana. Je zákonodárce vázán materiálními prameny práva? Případ zákonodárné nečinnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 311-324. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6443

Klíčová slova

Zákonodárce; zákonodárství; nečinnost; Ústavní soud; materiální pramen práva; formální pramen práva; aktualismus; evolutivní výklad, neústavnost.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXY, Robert. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002, liii, 462 s. ISBN 0-19-825821-6

BOGUSZAK, Jiří a kol (eds.). Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, 231 s. ISBN 80-901064-5-5.

DWORKIN, Ronald. Ríša práva. Bratislava: Kalligram, 2014, 533 s. ISBN 978-80-8101-812-1.

EHRLICH, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. 4. vyd. New Brunwick – New Jersey: Transaction Publishers, 2009, 540 s. ISBN 978-0-7658-0701-4.

EKINS, R. The Nature of Legislative Intent. Oxford: Oxford University Press, 2012, 303 s. ISBN 978-0-19-964699-9.

FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 400 s. ISBN 978-0-19-964699-9.

FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2010, 647 s. ISBN 80-200-1080-7.

FRIEDMAN, Barry. The Will of the People. How Public Opinion Has Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution. New York: Farrar, Straus and Girou, 2009, 614 s. ISBN 978-0-374-22034-1.

FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. 1. vyd. Praha: Leges, 2012, 323 s. ISBN 978-80-87576-22-9.

GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA. 20 let Ústavy české republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 391 s. ISBN 978-80-7380-448-0.

GERLOCH, A. a kol (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 497 s. ISBN 978-80-7380-388-9.

GERLOCH, A., M. TOMÁŠEK a kol (eds.). Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, 367 s. ISBN 978-80-246-1742-8.

GERLOCH, Aleš. Princip právní jistoty v soudobém právu. In: BOGUSZAK, Jiří a kol (eds.): Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 75–90. ISBN 80-901064-5-5.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 308 s. ISBN 978-80-7380-233-2.

HAJN, Petr. Vážení hodnot a zájmů při rozhodování nejvyšších soudů. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 2007, s. 55–59. ISBN 978-80-210-4262-9.

HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, 156 s. ISBN 978-80-210-8186-4.

HAVRÁNEK, Daniel. K hierarchické výstavě právního řádu a vymezení pojmu právní síly v ústavním prostřední České republiky. Právník, 2007, č. 5, s. 457–477. ISSN 0231-6625.

HOLLÄNDER, Pavel. Proměny Ústavy ČR a overruling v judikatuře Ústavního soudu. In: GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA. 20 let Ústavy české republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 102–125. ISBN 978-80-7380-448-0.

HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace, ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003, 103 s. ISBN 80-86131-37-8.

HOLLÄNDER, Pavel. Ústavní změny: mezi neurózou a surrealismem. In: MLSNA, Petr et al (eds.). Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 2010, s. 45–66. ISBN 978-80-87212-63-9.

CHAFETZ, Josh. The Phenomenology of Gridlock. Notre Dame Law Review, 2013, vol 88, s. 2066–2087.

JELLINEK, Georg. Všeobecná státověda. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1906, xx, 866 s.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, xvi, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

KOLBA, Jan a Martina ŠULÁKOVÁ. Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci. Praha: Leges, 2014, 208 s. ISBN 978-80-7502-027-7.

KOSAŘ, David a kol. Ústavní právo: Casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 635 s. ISBN 978-80-7478-664-8.

KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech, k úloze právních principů v judikatuře. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002, 419 s. ISBN 80-246-0483-3.

KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, 352 s. ISBN 978-80-7502-022-2.

LANGFORD, Catherine L. The Living Constitution: Origins and Rhetorical Implications of the Constitution as Agent. Communication Law Review, 2015, roč. 15, č. 1.

LIN, Albert C. Preliminary Injunctive Regulation. Arizona Law Review, 2016, roč. 58, č. 4, s. 1028–1076.

LLOYD, Denis. The Idea of Law. Maryland: Penguin Books, 1964, 363 s.

LOUDOVÁ, Milada a Zuzana SIEGLOVÁ. Řešení otázky sporného otcovství na počátku 3. tisíciletí - metodiky analýzy DNA umožňují jednoznačnou odpověď. Právní rozhledy, 2002, č. 4.

MATES, Pavel. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne. Správní právo, 2011, č. 6, s. 342–353.

MARKOWITZ, Peter L. Prosecutorial Discretion Power at its Zenith: The Power to Protect Liberty. Boston University Law Review, 2017, roč. 97, s. 489–549.

MARKS, Brian A. A Model of Judicial Influence on Congressional Policy Making: Grove City College v. Bell. The Journal of Law, Economics, & Organizaton, 2015, č. 4. s 843–875.

MARŠÁLEK, Pavel. Antinomie v uskutečňování spravedlnosti a právní jistoty. In: GERLOCH, Aleš, Michal TOMÁŠEK a kol (eds.). Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 67–75. ISBN 978-80-246-1742-8.

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, xviii, 276 s. ISBN 978-80-7400-382-0.

MILANICH, Nara. The Birth of Uncertainty: A Social, Cultural and Political History of Paternity Testing. Přednáška, 4. 12. 2015, Barnard College, Center for Historical Research, Dept. Of History, at The Ohio State University. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=WlxvNlUgfo4; DNA test history [online] DNA Diagnostic center. Dostupné z: http://www.dnacenter.com/science-technology/dna-history-1930.html.

MLSNA, Petr et al (eds.). Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 2010, 384 s. ISBN 978-80-87212-63-9.

NĚMČÁK, Vítězslav. Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva. Právník, 2013, č. 3, s. 222–234. ISSN 0231-6625.

NOVOTNÝ, Otto. Hypertrofie práva. Právník, 2016, č. 7, s. 619–625. ISSN 0231-6625.

ONDŘEJEK, Pavel. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, 224 s. ISBN 978-80-87576-31-1.

PECZENIK, Aleksander. On law and Reason. Dordrecht: Springer, 2009, 364 s. ISBN 978-1-4020-9706-5.

ROBINSON, J. A. The Relevance of a Contextualisation of the State-individual Relationship for Child Victims of Armed Conflict. Potchfstroom Electronic Law Journal, 2012, č. 2, s. 149–205. ISSN 1727-3781.

RÜTHERS, Bernd. Dotváření práva soudci. Soudce, 2003, č. 8. s. 2–7.

RYCHETSKÝ, Pavel. Několik poznámek k roli českého ústavního soudnictví při ochraně ústavně zaručených práv a svobod. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 2007, s. 103–109. ISBN 978-80-210-4262-9.

SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva, 2008, 330 s. ISBN 978-80-904024-5-4.

STRAUSS, David. A. Do We Have a Living Constitution? Drake Law Review, 2011, roč. 59, č. 4, s. 973–984.

SVOBODA, T. a V. SMUTNÁ. K odpovědnosti za újmu způsobenou podzákonnou normotvorbou. Právník, 2016, č. 10, s. 913–923. ISSN 0231-6625.

ŠIMÍČEK, Vojtěch a Břetislav DANČÁK (eds.). Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 246 s. ISBN 80-210-2749-5.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Opomenutí zákonodárce jako porušení základních práv. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch a Břetislav DANČÁK (eds.). Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 144–159. 80-210-2749-5.

ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 2007, 245 s. ISBN 978-80-210-4262-9.

ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, xv, 176 s. ISBN 978-80-7400-162-8.

ŠKOP, Martin. Přínos hodnot neziskového sektoru pro interpretaci práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 2010, č. 3, s. 238–242. ISSN 1210-9126.

ŠKOP, Martin. Vliv společenských hnutí na aplikaci a interpretaci práva – trochu jiný aktualismus. Časopis pro právní vědu a praxi, 2010, č. 3 s. 243–274. ISSN 1210-9126.

ŠKOP, Martin a Petr MACHÁČ. Základy právní nauky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 196 s. ISBN 978-80-7357-709-4.

ŠŤASTNÁ, Anna. Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, v.i.i., 2009, 131 s. ISBN 978-80-7416-038-7.

TICHÝ, Luboš, Jiří HRÁDEK a kol (eds.). Odpovědnost státu za legislativní újmu. 1. vyd. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2012, 192 s. ISBN 978-80-87488-08-9.

TICHÝ, Luboš. Odpovědnost státu za legislativní újmu. Pojem, význam a návrh řešení. In: TICHÝ, Luboš, Jiří HRÁDEK a kol (eds.). Odpovědnost státu za legislativní újmu. 1. vyd. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2012, s. 13–34. ISBN 978-80-87488-08-9.

TOMOZSEK, Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha: Leges, 2015, 192 s. ISBN 978-80-7502-116-8.

VEČEŘA, M., T. MACHALOVÁ a kol. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges 2014, 335 s. ISBN 978-80-7502-060-4.

VEČEŘA, Miloš. Soudcovské dotváření práva. In: GERLOCH, A. a kol (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 221–234. ISBN 978-80-7380-388-9.

VILD, Jan. Existují meze legislativní činnosti? Právník, 1996, č. 7. s 664–672.

WAGNEROVÁ, Eliška. Poznámky k vývoji a k různým pojetím základních práv. Politologický časopis, 1995, č. 1, s. 43–48.

WEINBERGER, Ota. Norma a instituce: úvod do teorie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 217 s. ISBN 80-210-1123-8.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-9