Interpretace českého antidiskriminačního zákona

Petr Bouda

Abstrakt

V rámci ediční řady* „Beckovy texty zákonů s komentářem“ vyšla publikace, která se vymyká svým titulem z této řady. Jedná se o „Antidiskriminační zákon – komentář“ (dále jen „Komentář“) k zákonu č. 198/2009 Sb., nazývanému antidiskriminační (dále též „AntiDZ“). Kniha není pouhým komentovaným zněním, ale svým rozsahem a kvalitou se blíží spíše monografii. Samotný antidiskriminační zákon je sice velmi stručným právním předpisem, čítajícím toliko 19 paragrafů, to ovšem neznamená, že je také snadno aplikovatelný v praxi. Právě naopak, vágní pojmy použité zákonodárcem, definované především v judikatuře Evropského soudního dvora, spolu s dalšími nedostatky, jako např. použití několika stejně znějících definic pro různé oblasti práva, nepřesná transpozice směrnic, nesrozumitelnost ustanovení, nedořešené vztahy mezi AntiDZ a jinými právními předpisy, činí interpretaci zákona velmi obtížnou. Proto poměrně rychlé vydání obsáhlého komentáře je třeba hodnotit pozitivně.

Bibliografická citace

BOUDA, Petr. Interpretace českého antidiskriminačního zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 383-390. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6417

Plný Text: