Okolnosti případu a jejich vliv na posuzování vad žaloby

Karel Svoboda

Abstrakt

Autor článku se zamýšlí nad tím, zda a do jaké míry soudy přihlížejí ke specifickým okolnostem případu, posuzují-li, zda má být žaloba odmítnuta pro její vady. Prvotně vychází z aktuální judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu. Zároveň tuto judikaturu poměřuje s názory předních českých procesualistů. Uzavírá, že naše soudy na vady žaloby pohlížejí především z objektivního hlediska, aniž by braly ohled na to, z jakého důvodu je žaloba vadná. Nicméně ve výjimečných případech, kdy žalobci nelze klást vady žaloby za vinu, je možné projednat i takovou žalobu, která by byla za normálních okolností odmítnuta. Tentýž výjimečný postup přichází v úvahu i v případě, že soud musí kompenzovat deficit rovnoprávnosti mezi procesními subjekty nebo pokud s ohledem na rozsah, složitost nebo dlouhodobost právních vztahů mezi účastníky nelze žádat, aby byly v žalobě popsány veškeré rozhodující právní skutečnosti, o které žalobce svůj nárok opírá.

Bibliografická citace

SVOBODA, Karel. Okolnosti případu a jejich vliv na posuzování vad žaloby. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 336-341. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6409

Plný Text: