Institut trestu v evropském právním prostředí - vybrané otázky

Věra Kalvodová

Abstrakt

Trestní právo tradičně bylo a dodnes je především právem vnitrostátním, neboť pravomoc státu kriminalizovat určitá jednání a trestat trestné činy spáchané na jeho území či jeho občany v cizině představuje jeden z klíčových atributů státní suverenity. Kmec v této souvislosti v rámci úvah o možnosti vytvoření evropského trestního práva poukazuje na tradiční chápání trestního práva jako součásti „tvrdého jádra“ státní suverenity, aniž ovšem je zastáncem „lpění na tradičním konceptu suverénních národních států“ a uvedené chápání trestního práva vnímá spíše jako překážku vytvoření evropského trestního práva.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. Institut trestu v evropském právním prostředí - vybrané otázky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 330-336. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6408

Plný Text: