Správa z interdisciplinárnej konferencie o konflikte záujmov

Michal Davala

Abstrakt

Konflikt záujmov je významný problém správy a riadenia na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach spoločenského života. Pravidlá upravujúce konflikt záujmov reprezentujú aj obvyklú súčasť procesných pravidiel súdneho konania. Vo všeobecnosti pozostávajú z dvoch komponentov: nezávislosť a nestrannosť. „Nezávislosť sa zvyčajne týka vzťahov, napríklad, ak je rozhodca odborne alebo osobne spojený s jednou stranou, alebo ak má rodinné alebo obchodné vzťahy s touto stranou. ... Nestrannosť sa týka duševného rozpoloženia, občas preukázaného prostredníctvom správania dokazujúceho daný stav mysle.“ Medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu o konflikte záujmov zorganizoval v dňoch 7. a 8. mája 2010 Bazilejský inštitút o vládnutí (Basel Institute on Governance) v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity v Bazileji. Každý deň konferencie otvorili hlavné príspevky, po ktorých nasledovali vystúpenia tematicky zaradené do piatich blokov.

Bibliografická citace

DAVALA, Michal. Správa z interdisciplinárnej konferencie o konflikte záujmov. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 1, s. 89-92. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6403

Plný Text: