Právo na prospech zo sociálnych služieb v legislatíve Slovenskej republiky (aktuálne vybrané problémy)

Milena Barinková, Vladimíra Žofčinová

Abstrakt

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vytvoril vhodný právny priestor pre individuálny a komplexný prístup riešenia sociálnej situácie v prípadoch, že je poskytnutie sociálnej služby vhodné a potrebné. Pri posudzovaní osoby, ktorej sa má služba poskytnúť, sa berú do úvahy predovšetkým jej možnosti a schopnosti zlepšenia si sociálnej situácie najmä príjmami z práce, ale aj väzby na rodinných príslušníkov schopných pozitívne ovplyvniť a pomôcť riešiť nepriaznivú situáciu. Tento prístup je založený na princípe solidarity, ale aj participácie. Ide o solidaritu ako o „spoločnú, kolektívnu“ ochranu pred rizikami, takú solidaritu, ktorá nespočíva iba v pasívnom čakaní na to, že štát alebo iný subjekt vyrieši k spokojnosti krízovú situáciu jednotlivca. Je to solidarita s prívlastkom „aktívna“.

Bibliografická citace

BARINKOVÁ, Milena a Vladimíra ŽOFČINOVÁ. Právo na prospech zo sociálnych služieb v legislatíve Slovenskej republiky (aktuálne vybrané problémy). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 1, s. 48-53. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6395

Plný Text: