Participace veřejnosti v rámci povolování provozu nadlimitního zdroje hluku

Jitka Bělohradová

Abstrakt

Oblast ochrany před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOVZ“). V souvislosti s touto problematikou je v odborných kruzích často diskutována otázka vymezení okruhu účastníků řízení o povolování provozu nadlimitního zdroje hluku.

Bibliografická citace

BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Participace veřejnosti v rámci povolování provozu nadlimitního zdroje hluku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 144-148. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6374

Plný Text: