Konference „Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě“

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Ve dnech 8. a 9. září 2011 se u příležitosti 70. výročí přijetí tzv. Židovského kodexu, tedy nařízení č. 198/1941 Sl.z. o právním postavení Židů, konala v aule Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vědecká konference, nesoucí název „Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě“. Organizátory této konference byly Ústav pamäti národa, Katedra všeobecných dějin Filozofické fakulty a Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Komenského. Účelem této konference bylo umožnit historikům ze třinácti evropských zemí prezentovat výsledky jejich výzkumu v oblasti protižidovské legislativy a ukázat, jakou roli hrála v procesu pronásledování a likvidace židovského etnika. Mimo to se přednášející soustředili i na rasové, náboženské a sociální základy protižidovského zákonodárství a úlohu antisemitismu při jeho vzniku, jakož i na vymezení legislativní pravomoci jednotlivých státních institucí v procesu tvorby protižidovského zákonodárství a jeho uplatňování. Vedle ideově-politických východisek protižidovské legislativy měli účastníci konference možnost seznámit se s tím, jakým způsobem došlo k omezení základních lidských práv a svobod Židů, tedy jak byli Židé vyloučeni z veřejného života, ze škol a z výkonu jejich povolání. Dalším projednávaným okruhem byly právní normy, které omezovaly vlastnická práva Židů a vytvořily tak právní podklad pro arizaci jejich podnikového, zemědělského, pozemkového, kapitálového a movitého majetku. Poslední oblast tvořil legislativní rámec pro soustředění a deportaci židovského obyvatelstva.

Stránky:
286–287
Metriky

420

Views

172

PDF views