Vliv koncepce účelu trestu na systémové postavení alternativních a komunitních trestů

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Článek se zabývá porovnáním filozofických koncepcí účelu trestu ve dvou vybraných právních systémech – v České republice a v Anglii a Walesu. Jeho cílem je na základě teorií ospravedlnění účelu trestu, vyplývajících ze zákonné úpravy a z interpretací v rozhodnutích Ústavního soudu ČR a Odvolacího soudu Anglie a Walesu, vymezit rozdíly v postavení alternativních trestů v systému trestů v České republice oproti postavení komunitních trestů v systému trestů Anglie a Walesu. Použitými metodami jsou metoda monografická, komparativní a analytická. Kromě analýzy napříč vybranými případy je využit i longitudinální přístup, neboť je komparativní analýza zasazena do období od počátku 90. let, kdy došlo v Anglii a Walesu k zásadním změnám v trestní politice, do současnosti, kdy je v České republice již druhým rokem účinný nový trestní zákoník.
Česká republika byla vybrána z důvodu zavedení nových alternativních trestů trestním zákoníkem, trestu domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Anglie a Wales pak představují v rámci Velké Británie země se společným právním systémem i jurisdikcí (viz Odvolací soud), v nichž lze mezi komunitními tresty nalézt tresty hodné porovnání s nově zavedenými tresty v České republice. Z toho důvodu bude pozornost věnována nejprve terminologickému vyjasnění pojmu alternativního trestu, včetně kategorizace trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a pojmu komunitního trestu.

Stránky:
269–276
Biografie autora

Lucie Boledovičová

Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

331

Views

219

PDF views