Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví

Ingrid Kovářová Kochová

Abstrakt

Současná právní úprava náhrady škody na zdraví dle z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „o.z.“) staví poškozeného do nelehké procesní situace. Je totiž na poškozeném, aby v soudním řízení, ve kterém se hodlá domoci svého nároku, tvrdil existenci předpokladů odpovědnosti, a tyto prokázal. Svůj nárok může žalující poškozený podřadit pod § 420 o.z., případně pod § 421a o.z. Okruh skutkových tvrzení se však liší.
V případě nároku dle § 420 o.z. je to jednání, kterým byla ze strany zdravotnického zařízení způsobena škoda, existence této škody v určité výši a příčinná souvislost mezi nimi. Všechny rozhodné skutečnosti musí poškozený prokázat. Zavinění škůdce se předpokládá dle § 420 odst. 3 o.z. Uplatňuje-li poškozený nárok dle § 421a o.z., tvrdí existenci okolností, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku škůdcem použito, existenci škody v určité výši a příčinnou souvislost mezi těmito okolnostmi a škodou.

Bibliografická citace

KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid. Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 243-248. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6330

Plný Text: