Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Současná právní úprava náhrady škody na zdraví dle z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „o.z.“) staví poškozeného do nelehké procesní situace. Je totiž na poškozeném, aby v soudním řízení, ve kterém se hodlá domoci svého nároku, tvrdil existenci předpokladů odpovědnosti, a tyto prokázal. Svůj nárok může žalující poškozený podřadit pod § 420 o.z., případně pod § 421a o.z. Okruh skutkových tvrzení se však liší.
V případě nároku dle § 420 o.z. je to jednání, kterým byla ze strany zdravotnického zařízení způsobena škoda, existence této škody v určité výši a příčinná souvislost mezi nimi. Všechny rozhodné skutečnosti musí poškozený prokázat. Zavinění škůdce se předpokládá dle § 420 odst. 3 o.z. Uplatňuje-li poškozený nárok dle § 421a o.z., tvrdí existenci okolností, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku škůdcem použito, existenci škody v určité výši a příčinnou souvislost mezi těmito okolnostmi a škodou.

Stránky:
243–248
Biografie autora

Ingrid Kovářová Kochová

Okresní soud, Olomouc; Právnická fakulty, Univerzita Palackého, Olomouc

soudkyně Okresního soudu; odborná asistentka; externí doktorandka
Metriky

457

Views

301

PDF views