Co je odpadem podle evropské a české legislativy?

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Odpadem se podle zákona o odpadech rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Oproti definici odpadu v předchozím zákoně o odpadech, která značně opomíjela objektivní charakteristiku odpadu a byla neslučitelná s tehdejším vymezením pojmu odpad v evropském právu, byla výše uvedená definice v podstatě převzata z tehdejší směrnice o odpadech, které však bylo dlouhodobě vytýkáno, že není jasná a je příčinou velkého počtu sporů. Jedním z výsledků snahy o zjednodušení odpadové legislativy Evropské Unie je nová směrnice o odpadech, jež usiluje mj. i o zdokonalení této definice.

Stránky:
239–243
Metriky

545

Views

320

PDF views