Zmiešané dohody Európskej únie: postup ich prijímania

Ivan Cisár

Abstrakt

Zriadením nadnárodného spoločenstva (Európskej únie) členské štáty preniesli na toto spoločenstvo oprávnenie regulovať vo vyhradených oblastiach spoločenský život v rámci tohto spoločenstva. Žiadna spoločenská činnosť však nie je úplne oddelená v rámci jedného právneho celku od obdobnej činnosti aj mimo daného spoločenstva (v tomto prípade Európskej únie). Takže spolu s prenesením oprávnení a povinností regulovať vnútorné záležitosti súvisí aj prenos oprávnení zapojiť sa s ostatnými subjektmi medzinárodného spoločenstva do regulácie daných stanovených spoločenských otázok i na úrovni medzinárodnej, nie len na úrovni spoločenstva. A základným právnym nástrojom regulácie medzinárodných/ vonkajších právnych vzťahov Európskej únie sú medzinárodné zmluvy.
Zmeny uskutočnené Lisabonskou zmluvou v rámci Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) kodifikovali problematiku výkonu vonkajších právomocí priamo do textu primárneho práva z judikatúry Súdneho dvora.

Bibliografická citace

CISÁR, Ivan. Zmiešané dohody Európskej únie: postup ich prijímania. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 226-233. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6327

Plný Text: