Zmiešané dohody Európskej únie: postup ich prijímania

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Zriadením nadnárodného spoločenstva (Európskej únie) členské štáty preniesli na toto spoločenstvo oprávnenie regulovať vo vyhradených oblastiach spoločenský život v rámci tohto spoločenstva. Žiadna spoločenská činnosť však nie je úplne oddelená v rámci jedného právneho celku od obdobnej činnosti aj mimo daného spoločenstva (v tomto prípade Európskej únie). Takže spolu s prenesením oprávnení a povinností regulovať vnútorné záležitosti súvisí aj prenos oprávnení zapojiť sa s ostatnými subjektmi medzinárodného spoločenstva do regulácie daných stanovených spoločenských otázok i na úrovni medzinárodnej, nie len na úrovni spoločenstva. A základným právnym nástrojom regulácie medzinárodných/ vonkajších právnych vzťahov Európskej únie sú medzinárodné zmluvy.
Zmeny uskutočnené Lisabonskou zmluvou v rámci Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) kodifikovali problematiku výkonu vonkajších právomocí priamo do textu primárneho práva z judikatúry Súdneho dvora.

Stránky:
226–233
Biografie autora

Ivan Cisár

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

523

Views

111

PDF views