Působení práva EU ve sféře českého správního práva a práva finančního. Oblast správního práva a práva finančního – obecný základ

Soňa Skulová

Abstrakt

JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., další řešitelé.

Základní premisou, a také charakteristickým znakem, v oblasti správního práva, ke kterému pro účely tohoto výstupu, s určitou licencí, přiřazujeme oblast práva finančního, je skutečnost již značně rozvinuté právní regulace evropského práva, které svým obsahovým zaměřením spadá převážně do rámce práva správního, v době přistoupení České republiky. Lze hovořit o již do značné míry konstituovaném a harmonizovaném, a dále se rozvíjejícím evropském správním prostoru, vycházejícím ze základních cílů, resp. svobod ES/ EU, a také finančním prostoru, reprezentovaném vznikem a fungováním hospodářské a měnové unie.
V rámci Výzkumného záměru nebyl zkoumán dopad evropského práva do oblasti správního a finančního práva v celém jejich rozsahu, resp. všech jejich částí ovlivněných právem EU. Takový úkol by byl mj. institucionálně a personálně obtížně realizovatelný. V rámci evropského správního práva a finančního práva v uvedených dimenzích byla jako dílčí, a zároveň věcná, či odvětvová témata zkoumána problematika veřejných financí a finanční správy, a dále institutu mezinárodní ochrany (azylového práva). Obě uvedené oblasti jsou významnými, a stále aktuálními, tématy evropské politiky, a také podstatnými oblastmi regulace právem EU, ale také součástí širšího procesu evropeizace.
Třetí dílčí téma z oblasti správního práva bylo zaměřeno na průřezovou oblast diskreční pravomoci veřejné správy. Uvedená oblast, resp. součást pravomoci správních orgánů, procházela v českém správním právu procesem výrazných proměn, možno říci kultivace, který zdaleka neskončil, avšak odehrává se v prostředí již strukturovaném, a opřeném o již do značné míry prosazené principy, a nastavené standardy. Zejména v této oblasti probíhala evropeizace nejen na bázi práva EU, ale v širším evropském právním kontextu.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Působení práva EU ve sféře českého správního práva a práva finančního. Oblast správního práva a práva finančního – obecný základ. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 373-376. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6300

Plný Text: