Evropský justiční prostor ve věcech civilních – nová dimenze mezinárodního práva soukromého a procesního

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Vstup do Evropských společenství/Evropské unie znamenal v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního pro Českou republiku zásadní předěl. Do té doby bylo mezinárodní právo soukromé spíše doménou národního práva, byť doktrína akcentovala universální rozměr této disciplíny. Nicméně jen okrajově byla tato oblast zasažena mezinárodními smlouvami, jichž byla Česká republika smluvní stranou. Vstup do Evropských společenství v roce 2004 znamenal „plný vstup“ do existujícího „evropského justičního prostoru“. Byť prostoru nikoli univerzálního, ale prostoru regionálního – prostoru regionální unifikace.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních – nová dimenze mezinárodního práva soukromého a procesního. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 365-369. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6298

Plný Text: