Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného

Josef Fiala

Abstrakt

Občanské právo ve smyslu odvětví národních právních řádů nenáleží jako celek do oblasti společných unijních kompetencí, nýbrž je mu věnována pozornost pouze v rozsahu jednotlivých politik a jednotlivých dílčích kompetencí. Obecně lze říci, že o evropském občanském právu jako odvětví v tradičním smyslu de lege lata lze hovořit jen s nadsázkou, na druhé straně však tato nadsázka postupně dostává reálnou podobu v pohledu de lege ferenda2. Rozsah výzkumného záměru je limitován časově a akcentuje realitu práva EU a práva českého. V tomto rámci se právo EU demonstruje v oblasti občanského práva dílčími průniky do národních práv a rovněž jeho dopady jsou metodicky a především obsahově značně odlišné. Zejména z těchto důvodů je oblast práva EU, zasahující tradiční odvětví občanského práva v širším smyslu, dále rozčleněna v rámci základní osnovy do specifických oblastí s vlastní charakteristikou, k nimž patří zejména právo spotřebitelské s přesahem do smluvního, resp. deliktního práva, ochrana osobních údajů, elektronická komunikace, neziskové právnické osoby, právo duševního vlastnictví, rodinné právo a civilní proces.

 

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., vedoucí řešitelského týmu.
Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., další řešitelé výzkumného záměru.
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., JUDr. Markéta Selucká, PhD., spoluautoři řešeného výzkumného záměru.

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 341-353. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6295

Plný Text: