Teoretické otázky. Změny práva EU - podstata, zdroje, formy a míra evropeizace českého práva

Miloš Večeřa, Tatiana Machalová

Abstrakt

Výzkum v odvětví teorie práva reagoval na absenci koherentní teorie evropského práva. Cílem analýzy nebylo předkládat nějaké nové teoretické koncepce, ale spíše prozkoumat základní pojmy a kategorie, které vygeneroval proces evropské integrace. Vymezení hlavních kategorií je základním předpokladem budování jakékoli teorie. Tento problém byl v právně teoretické oblasti výzkumu sledován ve třech rovinách:
  1. Vymezení významu základních právně teoretických pojmů: evropeizace práva, Evropská unie a evropské právo;
  2. Interpretace evropského práva na půdě českého práva;
  3. Uplatnění interpretace evropského práva při ochraně lidských práv na příkladu práva menšin.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Teoretické otázky. Změny práva EU - podstata, zdroje, formy a míra evropeizace českého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 317-328. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6292

Plný Text: