Obecné otázky působení práva EU ve sféře českého právního řádu

Vladimír Týč, Filip Křepelka, David Sehnálek

Abstrakt

Působení práva nadstátní EU ve sféře vnitrostátního právního řádu členského státu je založeno na zásadách, které se v právu EU ustálily dávno před rokem 2004. Zkoumat výchozí stav v tomto roce proto není účelné, uvádí se místo toho vývojové tendence těchto zásad v posledních letech do současnosti.
První monografický výstup proto v prvé řadě teoreticky rozebírá v nejobecnějším měřítku povahu práva EU a pravomocí EU, čímž poskytuje nezbytné východisko pro další zkoumání této problematiky.
V roce 2004 dochází k změnám v právu Evropské unie v reakci na Smlouvu z Nice. Vstupují v platnost klíčové předpisy vydané v letech předcházejících tak, aby rozšíření Evropské unie nemohlo jejich přijetí ovlivnit (reforma práva na ochranu hospodářské soutěže, nová regulace pohybu osob uvnitř Unie, koordinace sociálního zabezpečení apod.).
V roce 2004 byla sjednaná Smlouva o Ústavě pro Evropu, která zachytila optimistické představy o možnosti zásadní reformy primárního práva. Probíhala příprava na další reformu primárního práva Evropské unie a tím změnu jejího fungování. Neformálně a zprostředkovaně začala být v judikatuře Soudního dvora aplikována Listina základních práv a svobod EU.

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír, KŘEPELKA, Filip a David SEHNÁLEK. Obecné otázky působení práva EU ve sféře českého právního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 313-316. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6291

Plný Text: