Obecné otázky působení práva EU ve sféře českého právního řádu

Vladimír Týč

Abstrakt

Působení práva nadstátní EU ve sféře vnitrostátního právního řádu členského státu je založeno na zásadách, které se v právu EU ustálily dávno před rokem 2004. Zkoumat výchozí stav v tomto roce proto není účelné, uvádí se místo toho vývojové tendence těchto zásad v posledních letech do současnosti.
První monografický výstup proto v prvé řadě teoreticky rozebírá v nejobecnějším měřítku povahu práva EU a pravomocí EU, čímž poskytuje nezbytné východisko pro další zkoumání této problematiky.
V roce 2004 dochází k změnám v právu Evropské unie v reakci na Smlouvu z Nice. Vstupují v platnost klíčové předpisy vydané v letech předcházejících tak, aby rozšíření Evropské unie nemohlo jejich přijetí ovlivnit (reforma práva na ochranu hospodářské soutěže, nová regulace pohybu osob uvnitř Unie, koordinace sociálního zabezpečení apod.).
V roce 2004 byla sjednaná Smlouva o Ústavě pro Evropu, která zachytila optimistické představy o možnosti zásadní reformy primárního práva. Probíhala příprava na další reformu primárního práva Evropské unie a tím změnu jejího fungování. Neformálně a zprostředkovaně začala být v judikatuře Soudního dvora aplikována Listina základních práv a svobod EU.

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír. Obecné otázky působení práva EU ve sféře českého právního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 313-316. [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6291

Plný Text: