Úvodní slovo

Jan Hurdík, Jan Filip

Abstrakt

Výzkumný tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity, tvořený cca 26 akademiky fakulty a dalšími spolupracovníky byl od roku 2005 řešitelem výzkumného záměru, nesoucího název názvem „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“. Řešení výzkumného záměru časově bezprostředně navazovalo na vstup České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 a bylo zaměřeno po celou dobu na převážně základní výzkum v oblasti vzájemných vazeb práva ES/EU a českého právního řádu, a na proces „evropeizace“ českého práva v mimořádně dynamickém období let 2005- 2009, s následným prodloužením na období 2010-11 s ohledem na významné změny zkoumané oblasti v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy.

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan a Jan FILIP. Úvodní slovo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 311. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6290

Plný Text: