Svěřenský fond jako nástroj vhodný ke správě výživného určeného k tvorbě úspor

Roč.24,č.4(2016)

Abstrakt
Příspěvek pojednává o institutu výživného určeného k tvorbě úspor, jeho smyslu a účelovém určení takto naspořených částek. Autoři se zamýšlí nad úskalími spojenými se současnou úpravou správy takto naspořených částech. Příspěvek představuje institut svěřenského fondu jakožto flexibilní nástroj vhodný pro efektivní správu majetku. Demonstruje jaké výhody by mohla přinést možnost využití svěřenského fondu pro správu výživného určeného k tvorbě úspor.

Klíčová slova:
Správa cizího majetku; svěřenský fond; plná správa cizího majetku; výživné; úspory; vyživovací povinnost; správa jmění dítěte.

Stránky:
675–688
Biografie autora

Martina Grochová

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka

Vlastimil Vitoul

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Reference

VITOUL, Vlastimil, PONDIKASOVÁ, Tereza. Svěřenský fond jako efektivní nástroj správy cizího majetku? In: HURDÍK, J., LAVICKÝ, P., VALDHANS, J. Dny práva 2014 - DAYS OF LAW 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 475–482, 8 s. ISBN 978-80-210-7897-0.

TICHÝ, Luboš, RONOVSKÁ, Kateřina, KOCÍ, Miloš. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vyd., Praha: Nakladateství Eva Rozkotová (Centrum právní komparatistiky PrF UK), 2014.

FRANCOVÁ, Marie, DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008.

KRÁLÍČKOVA, Zdeňka, TELEC, Ivo. Výživné v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie. 2014, č. 3, s. 23–45.

SCHWENZER, Ingebor, DIMSEY, Mariel. Model Family Code from a Global Perspective. Antverpy – Oxford: Intersentia, 2006, s. 166.

HOLUB, Milan, NOVÁ, Hana, PTÁČEK, Lubomír, SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími. 9. vyd., Praha: Leges, 2011.

ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu. Praha: Leges, 2010.

ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II (§ 655 – 975, rodinné právo). Praha: Wolters Kluwer, 2014, komentář k ustanovení § 917.

HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655 – 975). Praha: C. H. Beck, 2014.

SVOBODA, Karel. K tvorbě úspor ve prospěch dítěte. Právní rozhledy, 2014, č. 12, s. 437.

VLK, Václav. Extrémní příjmy a tvorba úspor. Rodinné listy, 2015, č. 11, s. 7.

RADVANOVÁ, Senta a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015.

DUDDINGTON, John. Equity and trusts. 3rd ed.UK: Pearson Education Limited, 2011.

LUPOI, Maurizio. Trusts: A Comaprative Study. Cambridge Studies in International and Comparative Law, 2001.

SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1153.

RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace (a trusty) v kontinentální Evropě: Pohled funkcionální. Obchodněprávní revue, Praha, C. H. Beck., vol. 4, no. 7-8/2012, s. 202–206.

PIHERA, Vlastimil. Nejpodivnější zvíře v lese - poznámky ke svěřenskému fondu. Obchodněprávni revue. 2012, č. 10, s. 278.

CLAXTON, John B. Studies on the Quebec Law of Trust. Toronto: Thomson Carswell, 2005.

Metriky

0

Crossref logo

0


1127

Views

448

PDF views