Disciplinární odpovědnost osob ve služebním poměru

Roč.24,č.4(2016)

Abstrakt
Tématem příspěvku je režim disciplinární odpovědnosti osob ve služebním poměru – konkrétně státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Autor se nejprve zabývá vybranými otázkami pozitivněprávní úpravy disciplinární odpovědnosti osob ve služebním poměru obsažené v zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 221/ 1991 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Dále se autor zamýšlí nad možností racionální harmonizace obsahu uvedených předpisů stran disciplinární odpovědnosti a načrtává možná řešení.

Klíčová slova:
Služební poměr, disciplinární odpovědnost, disciplinární trestání, správní trestání.

Stránky:
623–645
Biografie autora

Ivo Keisler

Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Reference

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2012.

PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. Brno: Doplněk, 2012.

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. Praha: ASPI, a. s., 2005.

HÁCHA, Emil, HAVELKA, Jiří, HOBZA, Antonín, HOETZEL, Jiří, WEYR, František a kol. Slovník veřejného práva československého (A – CH). Brno: Polygrafia - Rudolf M. Rohrer, 1929.

MATES, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. Praha: C. H. Beck, 2002.

PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck, 2013.

VAVERA, František, HULINSKÝ, Petr, MLSNA, Petr, MATES, Pavel, CHRÁSTKOVÁ, Kristina, DOLEŽÍLEK, Jiří, ŠKODA, Jindřich. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.

PICHRT, Jan a kol. Zákon o stání službě. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015.

POŠVÁŘ, Jaroslav. Disciplinární delikty. Veřejná správa. 1937, roč. 7, č. 3.

BOHADLO, David, POTĚŠIL, Lukáš, POTMĚŠIL, Jan. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. Praha: C. H. Beck, 2013.

TOMEK, Petr. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 7. 2012. Olomouc: Anag, spol. s r. o., 2012.

TOMEK, Petr, DLUHOŠ, Jiří, HEMZA, Stanislav. Služební poměr vojáků z povolání. Olomouc: Anag, spol. s r. o., 2003.

BRAŽINA, Radislav. Zahájení kárného řízení ve věcech kárného provinění státních zaměstnanců. In: KYSELOVSKÁ, Tereza, KADLUBIEC, Vojtěch, PROVAZNÍK, Jan, SRINGINSFELDOVÁ, Nelly, VIRDZEKOVÁ, Alica. COFOLA 2015: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 506–514.

KEISLER, Ivo. Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců. In: SKULOVÁ, Soňa, KLIKOVÁ, Alena, VALDHANS, Jiří. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část IX. – Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 179–198.

Metriky

0

0


2294

Views

1353

PDF views