Má opravdu „každý“ právo na život?

Roč.24,č.4(2016)

Abstrakt
Cílem daného článku bude kriticky zhodnotit současnou koncepci ústavněprávní ochrany lidského života v České republice, a to v počátcích jeho přirozeného vývoje. Za tímto účelem bude nejprve pomocí filozoficko-právní analýzy moderních embryologických poznatků stanoven morální a právní status nenarozeného dítěte. Takto zjištěné poznatky budou následně konfrontovány se současnou českou právní úpravou dané problematiky. V této souvislosti budou rovněž uvedeny úvahy de lege ferenda, dle kterých by měla příslušná legislativa reflektovat současný stav vědeckého poznání, podle něhož je nutné již zygotu považovat za lidskou osobu mající právo na život a lidskou důstojnost.

Klíčová slova:
Lidský život, právo na život, lidská důstojnost, zygota, lidská osoba.

Stránky:
597–605
Biografie autora

Jakub Valc

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Reference

MACMILLAN, Margaret. Rebuilding the world after the second world war. Theguardien

ALFREDSSON, Gudmundur, EIDE, Asbjørn. The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement. The Hague: Kluwer Law International, 1999. ISBN 90-411-1168-9.

PASCAL, Ide. Je zygota lidskou osobou? Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-526-8.

JANS, Jan. The Moral Status of the Human Embryo according to Donum Vitae. In: Viz HOOSE, Bernard, CLAGUE, Julie, MANNION, Gerard (eds.). Moral theology for the twenty-first century. New York: t & t clark, 2008. ISBN 978-0-567-62143-6.

SULLIVAN, Denis M. The conception view of Personhood: A Review. Ethics and Medicine. 2003, vol. 19.

HEŘMANOVÁ, Jana a kol. Etika v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-8336-9.

LAJKEP, Tomáš. Lidské embryo – kdo, nebo co? Zdravotnické noviny.

HOLÓWKA, Jacek. Abortion. In: BYRD, Sharon, B., HRUSCHKA, Joachim, JOERDEM, Jan, C. (eds.). Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics. Berlin: Duncker & Humblot, 2012. ISBN 978-3-428-13960-6.

STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní aspekty antikoncepce, sterilizace a interrupce. Moderní babictví. 2004, č. 4.

WÁGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-219-0.

NORDQVIST, Christian. What types of contraception are there? Medical News Today.

FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-370-8.

GROCHOVÁ, Martina. Mater semper certa est? Centrum pro lidská práva a demokratizaci.

VLACHOVÁ, Alena, KOPEČKOVÁ, Andrea. Ochrana procesních práv nezletilých v řízení před soudem. Eprávo.cz

Metriky

0

0


2663

Views

1101

PDF views