K hypotetickému vypořádání společného jmění

Petra Juřátková

Abstrakt

Příspěvek pojednává o hypotetickém vypořádání společné jmění, novém institutu, upraveném v ustanovení § 732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který si podle názoru autorky zaslouží mnohem více pozornosti, než kolik je mu doposud věnováno. Cílem tohoto příspěvku je zodpovědět následující otázky - co je hypotetické vypořádání, kdy a za jakých podmínek se použije, jaké jsou procesní prostředky ochrany „proti“ hypotetickému vypořádání společného jmění.

Bibliografická citace

JUŘÁTKOVÁ, Petra. K hypotetickému vypořádání společného jmění. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 569-582. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6248

Klíčová slova

Společné jmění; manželství; hypotetické vypořádání; exekuce.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

PSUTKA, J. Společné jmění manželů. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 54. ISBN 978-80-7400-565-7

MELZER, F., TÉGL, P. Zisk z výhradního majetku jednoho manžela jako součást společného jmění manželů. Právní rozhledy. 2015, roč. 23, č. 18, s. 621–625. ISSN 1210-6410.

PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. et al. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 1380 s. ISBN 978-80-7400-503-9.

MELZER, F., TÉGL, P., ŠÍNOVÁ, R. Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 19, s. 649–656. ISSN 1210-6410.

KONEČNÁ, P. Vliv nového pojetí společného jmění manželů na exekuční řízení z pohledu manžela povinného. Komorní listy, Brno: Exekutorská komora České republiky, 2015, roč. 7, č. 2, s. 10–18. ISSN 1805-1081.

MÁDR, J. In: HAVLÍČEK, K. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 4. 2014. Kniha V., § 251-376 občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 95. ISBN 978-80-87109-50-2.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-5