Demokratický právní stát tesaný do pískovce

Roč.24,č.3(2016)

Abstrakt
Článek usiluje o zpřehlednění některých základních pojmů ústavní teorie. Konkrétně jde zejména o pojmy materiálního jádra či ohniska ústavy, nezměnitelných či „věčných“ ustanovení a podstatných náležitostí demokratického právního státu.
Článek vychází z nejnovějších poznatků české ústavní teorie.
Podle názoru autora článku jsou výše uvedené pojmy svou povahou odlišné a nelze je užívat pro označení téhož. V praxi se však často překrývají a splývají. Jejich přesnější vymezení nám tak umožní jejich snadnější praktické užití.

Klíčová slova:
Ústavní teorie, materiální jádro ústavy, ohnisko ústavy, nezměnitelná ustanovení ústavy, podstatné náležitosti demokratického právního státu

Stránky:
365–376
Biografie autora

Ondřej Preuss

Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Charles University, Prague
Reference

BOBEK, Michal. Jak je důležité býti textualistou:o okouzlení hodnotovým výkladem práva a historické paměti středoevropskéhosoudce. In: PŘIBÁŇ, Jiří a Pavel HOLLÄNDER. Právoa dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy.Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011.

HAIDT, Jonathan. Morálkalidské mysli: proč lidstvo rozděluje politika a náboženství.1. vyd.Překlad Helena Čížková. Praha: Dybbuk, 2013, s.332n.

HENDRYCH, Dušan a Cyril SVOBODA. Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 1997.

HERDEGEN, M. In: MAUNZ, T., Dürig, G.: Grundgesetz.Band V., München, C. H. Beck, Art. 79,Rn. 63.

HOLLÄNDER, Pavel. Materiální ohnisko ústavya diskrece ústavodárce. Právník, č. 4,roč. 2005.

JACOBSOHN, Gary J. Constitutionalidentity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2010.

MITH, Eivind. Old and protected? On the „Supra-constitutional“ clausein the Constitution of Norway. Israel LawReview. Roč. 44, vyd. 3., 2011.

MOLEK, Pavel. Materiální ohniskoústavy: věčný limit evropské integrace?. 1. vyd. Brno: Masarykovauniverzita, 2014.

PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2.dopl. a roz. vyd. Praha: Linde, 1998.

PAVLÍČEK, Václav. Kdo je v České republiceústavodárcem a problém suverenity. In: VANDUCHOVÁ, Marie, HOŘÁK, Jaromír(ed.). Na křížovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám.Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2011, s.22.

PEHE, Jiří. Lidská práva jako sekulární náboženstvíZápadu. In: PŘIBÁŇ, Jiří, Petr AGHA, Václav BĚLOHRADSKÝ et al. Lidská práva: (ne)smysl české politiky? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. s.51–63.ISBN 978-80-7419-230-2.

PROCHÁZKA, Radoslav. Ĺuda sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Vydavatelstvía nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s.32.

ROZNAI, Yaniv. Unconstitutional Constitutional Amendments— TheMigration andSuccess of a Constitutional Idea. AmericanJournal of Comparative Law. Roč. 61, vyd. 3, 2013.

SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindrřiška SYLLOVÁ. Ústava České republiky: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2007, s.72.

SOBEK, Tomáš. Právní myšlení:kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR ve spoluprácis Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, 2011, s. 370.

TOMOSZEK, Maxim. Podstatnénáležitosti demokratického právního státu. 1. vyd. Praha: Leges, 2016.

ZAGORIN, Perez. Hobbes andthe law of nature. Princeton: Princeton University Press, 2009, s. 21.

Metriky

0

0


2195

Views

1339

PDF views