Demokratický právní stát tesaný do pískovce

Ondřej Preuss

Abstrakt

Článek usiluje o zpřehlednění některých základních pojmů ústavní teorie. Konkrétně jde zejména o pojmy materiálního jádra či ohniska ústavy, nezměnitelných či „věčných“ ustanovení a podstatných náležitostí demokratického právního státu.
Článek vychází z nejnovějších poznatků české ústavní teorie.
Podle názoru autora článku jsou výše uvedené pojmy svou povahou odlišné a nelze je užívat pro označení téhož. V praxi se však často překrývají a splývají. Jejich přesnější vymezení nám tak umožní jejich snadnější praktické užití.

Bibliografická citace

PREUSS, Ondřej. Demokratický právní stát tesaný do pískovce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 3, s. 365-376. [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6154

Klíčová slova

Ústavní teorie; materiální jádro ústavy; ohnisko ústavy; nezměnitelná ustanovení ústavy; podstatné náležitosti demokratického právního státu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOBEK, Michal. Jak je důležité býti textualistou:o okouzlení hodnotovým výkladem práva a historické paměti středoevropskéhosoudce. In: PŘIBÁŇ, Jiří a Pavel HOLLÄNDER. Právoa dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy.Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011.

HAIDT, Jonathan. Morálkalidské mysli: proč lidstvo rozděluje politika a náboženství.1. vyd.Překlad Helena Čížková. Praha: Dybbuk, 2013, s.332n.

HENDRYCH, Dušan a Cyril SVOBODA. Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 1997.

HERDEGEN, M. In: MAUNZ, T., Dürig, G.: Grundgesetz.Band V., München, C. H. Beck, Art. 79,Rn. 63.

HOLLÄNDER, Pavel. Materiální ohnisko ústavya diskrece ústavodárce. Právník, č. 4,roč. 2005.

JACOBSOHN, Gary J. Constitutionalidentity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2010.

MITH, Eivind. Old and protected? On the „Supra-constitutional“ clausein the Constitution of Norway. Israel LawReview. Roč. 44, vyd. 3., 2011.

MOLEK, Pavel. Materiální ohniskoústavy: věčný limit evropské integrace?. 1. vyd. Brno: Masarykovauniverzita, 2014.

PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2.dopl. a roz. vyd. Praha: Linde, 1998.

PAVLÍČEK, Václav. Kdo je v České republiceústavodárcem a problém suverenity. In: VANDUCHOVÁ, Marie, HOŘÁK, Jaromír(ed.). Na křížovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám.Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2011, s.22.

PEHE, Jiří. Lidská práva jako sekulární náboženstvíZápadu. In: PŘIBÁŇ, Jiří, Petr AGHA, Václav BĚLOHRADSKÝ et al. Lidská práva: (ne)smysl české politiky? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. s.51–63.ISBN 978-80-7419-230-2.

PROCHÁZKA, Radoslav. Ĺuda sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Vydavatelstvía nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s.32.

ROZNAI, Yaniv. Unconstitutional Constitutional Amendments— TheMigration andSuccess of a Constitutional Idea. AmericanJournal of Comparative Law. Roč. 61, vyd. 3, 2013.

SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindrřiška SYLLOVÁ. Ústava České republiky: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2007, s.72.

SOBEK, Tomáš. Právní myšlení:kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR ve spoluprácis Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, 2011, s. 370.

TOMOSZEK, Maxim. Podstatnénáležitosti demokratického právního státu. 1. vyd. Praha: Leges, 2016.

ZAGORIN, Perez. Hobbes andthe law of nature. Princeton: Princeton University Press, 2009, s. 21.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-3-4