Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike

Ján Cirák

Abstrakt

V Slovenskej republike, podobne ako je tak tomu v iných transformujúcich sa krajinách Európskej únie, pretrváva úloha vytvorenia nového súkromného práva reprezentovaného národným Občianskym zákonníkom. Súbežne s prípravou novej kodifikácie súkromného práva prebieha aj proces aproximácie národného súkromného práva so súkromným právom Európskej únie. Príspevok sa zaoberá základnými požiadavkami kodifikácie a europeizácie súkromného práva vo svetle najnovších poznatkov právnej vedy v Slovenskej republike. Hneď v úvode treba zdôrazniť, že oba procesy, a to tak kodifikácia ako aj europeizácia súkromného práva na Slovensku sú úzko previazané a navzájom sa prelínajú. S ohľadom na osobitosti vývoja súkromnoprávnej regulácie na Slovensku nachádzajú oba zmienené procesy svoj výraz v jednotlivých zákonných predpisoch súkromného práva.

Bibliografická citace

CIRÁK, Ján. Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 1, s. 10-20. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6064

Plný Text: