Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu

Hana Dejmková

Abstrakt

Výpověď z pracovního poměru je jednostranným pracovněprávním úkonem, jímž mohou obě smluvní strany, tedy jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, rozvázat pracovní poměr. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), však klade odlišné požadavky na hmotně právní podmínky platnosti výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem a dané zaměstnancem.1 Zatímco zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu,2 zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v ustanovení § 52 ZP,3 přičemž důvod výpovědi musí skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným výpovědním důvodem.

Bibliografická citace

DEJMKOVÁ, Hana. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 186-192. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5908

Plný Text: