Postavení a účinky mezinárodních smluv v unijním právním systému se zaměřením na povahu práva WTO

Radek Fröhlich

Abstrakt

Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti výkladu povahy mezinárodních smluv v systému evropského práva je poměrně kontroverzní, přesto ji však lze označit za ustálenou. Mezinárodní smlouvy přijaté EU jsou považovány za integrální součást unijního práva. Pro jejich aplikaci však platí odlišné zásady, než jaké jsou obvyklé pro ostatní prameny práva EU. Právě povaze těchto odlišností, jejich příčinám a zhodnocení jejich opodstatněnosti je věnována tato práce.

Bibliografická citace

FRÖHLICH, Radek. Postavení a účinky mezinárodních smluv v unijním právním systému se zaměřením na povahu práva WTO. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 163-169. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5902

Plný Text: