Odkaz v Římě a domácím právním vývoji

Radek Černoch

Abstrakt

Dědické právo je charakterizováno principem universální sukcese, díky němuž dědic nastupuje do právního postavení zůstavitele (in locum et in ius defuncti). Vzhledem k velké úctě Římanů vůči mrtvým a s tím spojenému nazírání práva dědického nikoliv coby zjevu ryze majetkového je patrno, že dědickému právu byl v Římě přisuzován větší význam, než je tomu dnes. Jeho obraz by však byl značně neúplný, ponechali-li bychom stranou instituty sukcese singulární, odkazy (legata a fideicommissa). A právě problematice odkazů se věnuje tento článek, cílem je tedy vymezit odkazy vůči jiným právním institutům a zabývat se jejich charakteristickými rysy, jakož i rozebrat jednotlivé druhy odkazů v antickém Římě. Následně bude pojednáno o úpravě odkazů v domácím právním vývoji od vydání ABGB až do úpravy v nově přijatém zákoníku.

Bibliografická citace

ČERNOCH, Radek. Odkaz v Římě a domácím právním vývoji. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 3, s. 287-291. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5868

Plný Text: